Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
     

Vážení rodičia a milé deti,

ak máte záujem o štúdium na našej umeleckej škole, môžte nám zaslať prihlášku už aj elektronicky, kde po vyplnení Prihlášky (formuláru) môžte od začiatku školského roka navštevovať hodiny Vami vybraného predmetu pod odborným vedením našich skúsených a kvalifikovaných pedagógov. Tešíme sa na Vás :)

Vyplňte všetky políčka, vyberte vhodné možnosti zo zoznamov, študijné zamerania, predmety, na ktoré chcete žiaka prihlásiť.
Ak máte akékoľvek otázky či podnety kontaktujte nás prosím na info@szus-dama.sk  alebo na tel. čísle 0917/705 227.

Spracovanie a ochrana Vami poskytnutých údajov podlieha § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa tohto zákona je s nimi aj nakladané. 
Podmienkou prijatia žiaka na štúdium je vykonanie talentovej skúšky. Prihlášku do ZUŠ vyplňte, odošlite, vytlačenú prineste do ZUŠ, kde Vám budú oznámené potrebné informácie.

Odoslaním elektronickej prihlášky vyhlasujete, že ste vzali na vedomie základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole a budete plniť základné povinnosti určené školským poriadkom. Ako zákonny zástupca žiaka SZUŠ – DAMA v Prešove odoslaním zároveň dávate súhlas na používanie a zverejnenie fotografií a videozáznamov môjho dieťaťa súvisiacich s jeho činnosťou a tvorbou v umeleckom odbore pre vnútorné potreby školy a pre účely prezentácie školy na verejnosti. 

Základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole:

1.     Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole a podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).

2.     Štúdium na základnej umeleckej škole je záujmové. Žiaci prijatí na štúdium sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne podľa rozvrhu hodín. Zo štúdia sa môžu odhlásiť na konci prvého polroka na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka alebo v priebehu obdobia školského vyučovania len po predložení dokladov o chorobe alebo o zmene bydliska.

3.     O predčasnom ukončení štúdia rozhodne riaditeľ školy:

a)     na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka

b)     keď žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok

c)     ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplatí školné

4.     Výška príspevku na základných umeleckých školách:

        Podľa § 49 ods.4 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) v znení neskorších predpisov výšku príspevku v základných umeleckých školách zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ. Výšku príspevku v základných umeleckých školách zriadených súkromným zriaďovateľom určí zriaďovateľ. Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia. Školné sa vráti, ak sa na škole nevyučovalo dlhšie ako štyri týždne alebo ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúčastniť   na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne.

5.     Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

6.     Základné štúdium a štúdium pre dospelých v ZUŠ sa ukončuje záverečnou skúškou.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola v Prešove
    Námestie legionárov 5, 080 01 Prešov
  • 0908 639 131

Fotogaléria